Navigace

Obsah

Zpět

Čištění spalinové cesty

 

 

Čistění spalinové cesty

 

V letošním roce bylo zrušeno nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Povinnosti tohoto nařízení jsou nově uvedeny v zákoně 133/1985 Sb., a další podrobnosti o revizi a údržbě ve Vyhlášce č. 34/016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty ze dne 22. ledna 2016.

„V roce 2015 vzniklo celkem 881 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komína. V 64,2% případech se jednalo o požáry, které vznikly v důsledku vznícení sazí a omezily se pouze na prostor komína. Ve 28,2% případů došlo k rozšíření požáru a přímým škodám ve výši 54,4 mil. Kč.“ takto je uvedeno ve statistické ročence Hasičského záchranného sboru České republiky za rok 2015, kterou vydává Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

 

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejich komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Pokud nejde spalinovou cestu vyčistit tímto způsobem, lze provést čistění vypalováním (komíny odolné proti vyhoření), kde však vypalování smí provádět pouze oprávněná osoba. Seznam oprávněných osob dle kvalifikace 36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest je volně přístupný na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR (www.hzscr.cz)

 

čištění spalinových cest

„V případě, že čištění, kontrola nebo revize nejsou provedeny stanoveným způsobem, nebo je-li předána zpráva o čištění, kontrole nebo revizi po stanovené lhůtě může být oprávněné osobě podle požárního zákona uložena pokuta ve výši do 50 000 Kč. U vlastníka nebo provozovatele objektu, který je zároveň právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s požárním zákonem je výše pokuty stanovena ve výši do 100 000 Kč“ řekl tiskový mluvčí společenství kominíků ČR, Petr Dušek.

Vedle čištění a revizi spalinové cesty je také mít na paměti revizi kotlů. V tomto případě je nutné se držet návodu k použití a bezpečnostních pokynů přímo od výrobce. Novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. odst. stanoví povinnost u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu by měl být každý provozovatel kotle schopen na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o kontrole. Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolena výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad o kontrole, může mu být uložena pokuta podle § 23 odst. 2 bodu b) až do výše 20 000,- Kč Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. Zákon dále předepisuje provádět dle odstavce h) § 17, jedenkrát za 2 kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tepelný příkon svého kotle snadno zjistíme na výrobním štítku. Pokud výrobní štítek na kotli nemáte, informace najdete v Návodu k instalaci a obsluze.

 

 

Vyvěšeno: 8. 12. 2016

Datum sejmutí: 24. 12. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět